Fase 2: Optimalisatie – voor de groei van uw organisatie

De optimalisatiefase betekent een verdiepingsslag. In deze fase maken wij het verschil tussen uw wensen en de huidige SAM-situatie inzichtelijk. Aangezien in de inventarisatie het huidige SAM maturity level is vastgesteld, kunnen per deelgebied (Beleid, Processen, Organisatie, Kennis en Tooling) verbeteringen worden doorgevoerd om het SAM-niveau beter aan te laten sluiten op de IT-visie van uw organisatie. Daarnaast wordt bepaald hoe de organisatie de gewenste kwaliteit kan waarborgen en kan toegroeien naar het gewenste SAM maturity level.
Ook op de in de inventarisatiefase beschreven risico’s wordt dieper in gegaan. Het doel is om deze weg te nemen of te beperken tot voor de organisatie aanvaardbare risico’s. Het compliancy beleid kan bijvoorbeeld worden aangescherpt en de hierop aansluitende processen, procedures, kennis en beleid geoptimaliseerd.

Beleid & Organisatie

Op leveranciersniveau onderzoeken wij welke vendors een tactische of strategische waarde hebben voor de organisatie. Hoe kunnen compliancy risico’s voor deze leveranciers worden beperkt, weggenomen of voorkomen en waar valt winst te behalen op strategisch niveau? Contracten, rechten en plichten worden in kaart gebracht met als resultaat een gedetailleerd Vendor Compliancy Report waarin alle bevindingen, aanbevelingen en risico’s overzichtelijk zijn gebundeld. Aan de hand van deze rapportage wordt samen met de organisatie bekeken welke zaken aandacht vragen, welke kennis nodig is en waar deze kennis betrokken wordt. Ook kijken wij desgewenst op leveranciersniveau wat een passende strategie is binnen de overall strategie.

Processen

Naast de verdiepingsslag op leveranciersniveau worden de huidige processen, zoals beschreven in de SAM Maturity Scan, geoptimaliseerd aan de hand van het SAM-ambitieniveau. Hiervoor worden nieuwe processen opgezet en geïmplementeerd. Wij verdiepen ons bijvoorbeeld in hoe het huidige proces rondom het administreren van alle gegevens is ingericht en of dit proces voldoende mogelijkheden biedt om het gewenste SAM-niveau te behalen en te borgen. Een essentieel onderdeel van het opstellen en implementeren van deze processen is dat deze worden ondergebracht bij de juiste afdeling en mensen binnen de organisatie.

Kennis & Tooling

Van groot belang is ook het deelgebied Kennis. Hoe bereikt de organisatie het benodigde kennisniveau en welk beleid is nodig om deze kennis op peil te houden. Kan een organisatie zelf investeren en de kennis intern betrekken of past het beter bij het bedrijf om deze know how van buiten af te betrekken en dus uit te besteden?
SAM Nederland geeft u een onafhankelijk advies. Wij doen verschillende aanbevelingen. Welke kennis is nodig om het gewenste SAM-niveau te behalen en te behouden en of deze kennis beter intern of extern kan worden belegd.

Na de optimalisatie fase volgt de continuïteitsfase